Name
Yuwen Li
Email
liyuwen@seu.edu.cn
Phone
025-83793993
Address
State Key Laboratory of Bioelectronics, School of Instrument Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, China
Researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Yuwen_Li12
GoogleScholar

Research Interests

机器学习,心电信号多标记分类

Working Experiences

2019.09-至今 东南大学 仪器科学与工程学院 讲师


Education

2008.09-2012.07 华北水利水电大学 信息与计算科学专业 学士

2012.09-2015.01 华北水利水电大学 应用数学专业 硕士

2015.09-2019.06 厦门大学 系统工程专业 博士

2017.11-2018.12 the University of Queensland 博士联合培养

Published Papers

Different Classes' Ratio Fuzzy Rough Set Based Robust Feature Selection. Knowledge-Based Systems
Yuwen Li, Shunxiang Wu, Yaojin Lin*, Jinghua Liu.
Knowledge-Based Systems, 120(2017): 74-86.
[pdf]

Feature Selection for Multi-label Learning Based on Kernelized Fuzzy Rough Sets
Yuwen Li, Yaojin Lin*, Jinghua Liu, Wei Weng, Zhenkun Shi, Shunxiang Wu*
Neurocomputing, 318(2018): 217-286
[pdf]

IFFLC: an Integrated Framework of Feature Learning and Classification for Multiple Diagnosis Codes Assignment
Yuwen Li, Weitong Chen, Deyin Liu, Zhimin Zhang, Shunxiang Wu*, Chengyu Liu*
IEEE Access, 7(2019): 36810-36818
[pdf]

Interhemispheric Brain Switching Correlates with Severity of Sleep-disordered Breathing for Obstructive Sleep Apnea Patients
Yuwen Li, Zhimin Zhang, Guohun Zhu, Hongping Gan, Deyin Liu, Wei Weng*, Shoushui Wei*
Applied Sciences, 2019, 9(8), 1568
[pdf]