Name
yaowei Li
Email
yaowei.li@aalto.fi
Phone
025-83793993
Address
Researchgate
GoogleScholar

Introduction

Machine learning enthusiast, master student at Aalto University

Research Interests

Probabilistic Machine learning

Working Experiences

2019.12-present research assistant at Machine learning Group, Aalto University

2017.09-2018.07 Intern in SHELab, Southeast University 东南大学


Education

2019.08-present Master student at Aalto University (master2 machine learning&data science)

2018.09-2019.08 Master student at Université Côte d’Azur (UCA) (master1 data science)

Published Papers

Combining convolutional neural network and distance distribution matrix for identification of congestive heart failure
YAOWEI LI, YAO ZHANG, LINA ZHAO, YANG ZHANG, CHENGYU LIU, LI ZHANG, LIUXIN ZHANG, ZHENSHENG LI, BINHUA WANG, EYK NG , JIANQING LI, ZHIQIANG HE
IEEE Access, 6