Conference article in 2020


An Octave Convolution Neural Network-based QRS Detector
Wei Liu, Xingyao Wang, Hongxiang Gao, Chenxi Yang, Jianqing Li, Chengyu Liu
2020 International Conference on Sensing, Measurement & Data Analytics in the era of Artificial Intelligence (ICSMD),
[pdf]

Multi-label Feature Selection for Long-term Electrocardiogram Signals
Yuwen Li, Zhimin Zhang, Fan Zhou, Yantao Xing, Jianqing Li, Chengyu Liu
2020 International Conference on Sensing, Measurement & Data Analytics in the era of Artificial Intelligence (ICSMD),
[pdf]

A Bayesian Fusion Model for Heart Rate Annotations
Jianan Di, Jianqing Li, Chengyu Liu
2020 International Conference on Sensing, Measurement & Data Analytics in the era of Artificial Intelligence (ICSMD),
[pdf]

A Portable NeuECG Monitoring System for Cardiac Sympathetic Nerve Activity Assessment
Yantao Xing, Jianqing Li, Zhenyuan Hu, Yuwen Li, Yike Zhang, Chang Cui, Cheng Cai, Chengyu Liu
2020 International Conference on Sensing, Measurement & Data Analytics in the era of Artificial Intelligence (ICSMD),
[pdf]

Active stacking for heart rate estimation
Dongrui Wu, Chenfeng Guo, Feifei Liu, Chengyu Liu
2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN),
[pdf]

Classification of 12-lead ECGs: the PhysioNet
Erick A Perez Alday, Annie Gu, Amit J Shah, Chad Robichaux, An-Kwok Ian Wong, Chengyu Liu, Feifei Liu, Ali Bahrami Rad, Andoni Elola, Salman Seyedi, Qiao Li, Ashish Sharma, Gari D Clifford and Matthew A Reyna
Computing in Cardiology Challenge,
[pdf]

Back to Publication