Chapter in 2020


Respiratory Signal Extraction from ECG Signal
Kejun Dong, Li Zhao, Chengyu Liu
In the Book of Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Monitoring, 227-243
[pdf]

Representative Databases for Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Processing
Hongxiang Gao, Chengyu Liu, Qin Shen, Jianqing Li
In the Book of Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Monitoring, 13-29
[pdf]

Applications of Heart Rate Variability in Sleep Apnea
Xiaotong Dong, Shoushui Wei, Hongru Jiang, Chengyu Liu
In the Book of Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Monitoring, 197-213
[pdf]

Visualizing ECG Contribution into Convolutional Neural Network Classification
Yaowei Li, Frédéric Precioso, Chengyu Liu
In the Book of Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Monitoring, 157-174
[pdf]

Signal Quality Features in Dynamic ECGs
Yixuan Li, Chengyu Liu, Yuwei Zhang, Jianqing Li
In the Book of Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Monitoring, 55-71
[pdf]

An Overview of Signal Quality Indices on Dynamic ECG Signal Quality Assessment
Feifei Liu, Shoushui Wei, Fei Lin, Xinge Jiang, Chengyu Liu
In the Book of Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Monitoring, 33-54
[pdf]

Atrial Fibrillation Detection in Dynamic Signals
Caiyun Ma, Shoushui Wei, Chengyu Liu
In the Book of Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Monitoring, 177-195
[pdf]

Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Monitoring: An Introduction
Chengyu Liu, Jianqing Li
In the Book of Feature Engineering and Computational Intelligence in ECG Monitoring, 3-9
[pdf]

Back to Publication