Journal article in 2022


EEvaluation of fast sample entropy algorithms on FPGAs: from performance to energy efficiency
Chao Chen, Bruno da Silva*, Ruiqi Chen, Shun Li, Jianqing Li* and Chengyu Liu*
Entropy, 2022, 24(9): 1177
[pdf]

Sources of automatic office blood pressure measurement error: a systematic review. Physiological Measurement
Jian Liu, Yumin Li, Jianqing Li, Dingchang Zheng* and Chengyu Liu*
Physiological Measurement, 2022, 43 (9): 09TR02
[pdf]

Deep learning-based signal quality assessment for wearable ECGs
Xiangyu Zhang, Jianqing Li*, Zhipeng Cai, Lina Zhao and Chengyu Liu*
IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 2022, 25(5): 41-52
[pdf]

Wearable Fetal ECG Monitoring System from Abdominal Electrocardiography Recording
Yuwei Zhang, Aihua Gu*, Zhijun Xiao, Yantao Xing, Chenxi Yang, Jianqing Li and Chengyu Liu*
Biosensors, 2022, 12:475
[pdf]

Effect of Cotton Fabric Moisture Regain and Thickness on Signal Quality of Noncontact Capacitive Coupling ECG
Zhijun Xiao, Yantao Xing, Yumin Li, Chenxi Yang, Jianqing Li and Chengyu Liu*
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71: 4006212
[pdf]

Cardiac arrhythmia classification based on 3D recurrence plot analysis and deep learning
Hua Zhang, Chengyu Liu, Fangfang Tang, Dongxia Zhang, Ling Xia, Nan Zhao, Sheng Li, Stuart Crozier, Wenlong Xu and Feng Liu*
Frontiers in Physiology, 2022, 13: 956320
[pdf]

Wearable electrocardiogram quality assessing using wavelet scattering and LSTM
Feifei Liu, Shengxiang Xia*, Shoushui Wei, Lei Chen, Yonglian Ren, Xiaofei Ren, Zheng Xu, Sen Ai and Chengyu Liu*
Frontiers in Physiology, 2022, 13: 905447
[pdf]

Design and evaluation of an autonomic nerve monitoring system based on skin sympathetic nerve activity
Yantao Xing, Yike Zhang, Chenxi Yang, Jianqing Li*, Yuwen Li, Chang Cui, Jiayi Li, Hongyi Cheng, Yin Fang, Cheng Cai, Minglong Chen* and Chengyu Liu*
Biomedical Signal Processing and Control, 2022, 76: 103681
[pdf]

A portable ECG patch monitor based on flexible non-hydrogel electrode
Hao Chu, Chenxi Yang, Yantao Xing, Jianqing Li* and Chengyu Liu*
Journal of Medical and Biological Engineering, 2022, 42(6): 364-373
[pdf]

Tensor approximate entropy: An entropy measure for sleep scoring
Yuwen Li, Hamido Fujita, Jianqing Li, Chengyu Liu and Zhimin Zhang*
Knowledge-Based Systems, 2022, 245: 108503
[pdf]

An artifact-resistant feature SKNAER for quantifying the burst of skin sympathetic nerve activity signal
Yantao Xing, Yike Zhang, Zhijun Xiao, Chenxi Yang, Jiayi Li, Chang Cui, Jing Wang, Hongwu Chen, Jianqing Li* and Chengyu Liu*
Biosensors, 2022, 12(5): 355
[pdf]

Non-contact electrocardiograms acquisition method based on capacitive coupling
Zhijun Xiao, Yantao Xing, Chenxi Yang, Jianqing Li and Chengyu Liu*
IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 2022, 25(2): 53-61
[pdf]

Premature beats rejection strategy on paroxysmal atrial fibrillation detection
Xiangyu Zhang, Jianqing Li*, Zhipeng Cai, Lina Zhao and Chengyu Liu*
Frontiers in Physiology, 2022, 13: 890139
[pdf]

Robust PVC identification by fusing expert system and deep learning
Zhipeng Cai, Tiantian Wang, Yumin Shen, Yantao Xing, Ruqiang Yan*, Jianqing Li and Chengyu Liu*
Biosensors, 2022, 12(4): 185
[pdf]

Entropy analysis of heart rate variability in different sleep stages
Chang Yan*, Peng Li, Meicheng Yang, Yang Li, Jianqing Li, Hongxing Zhang and Chengyu Liu*
Entropy, 2022, 24(3): 379
[pdf]

A multi-step paroxysmal atrial fibrillation scanning strategy in long-term ECGs
Caiyun Ma, Chengyu Liu*, Xingyao Wang, Yuwen Li, Shoushui Wei, Bor-Shyh Lin and Jianqing Li
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71: 4004010
[pdf]

Transfer learning models for detecting six categories of phonocardiogram recordings
Miao Wang, Binbin Guo, Yating Hu, Zehang Zhao, Chengyu Liu and Hong Tang*
Journal of Cardiovascular Development and Disease, 2022, 9(3): 86.
[pdf]

Subjective and Physiological Responses towards Interior Natural Lightscape: Influences of Aperture Design, Window Size and Sky Condition
Zhe Kong *, Keming Hou , Zhongyu Wang , Feifei Chen , Yunhao Li , Xinyue Liu and Chengyu Liu
Buildings , 2022, 12, 1612
[pdf]

Back to Publication