Journal article in 2023


SSSA-ICL: Multi-domain adaptive attention with intra-dataset continual learning for Facial expression recognitio
Hongxiang Gao, Min Wu*, Zhenghua Chen, Yuwen Li, Xingyao Wang, Shan An, Jianqing Li and Chengyu Liu*
Neural Networks, 2022, DOI: 10.1016/j.neunet.2022.11.025
[pdf]

Back to Publication